Trường phái phân tích – Tổng quan kiến thức

Kiến thức trên thị trường đầu tư là bao la , có rất nhiều trường phái phân tích như: Fundamental , Technical Analysis , Behavior , Psycholygy , Market cycle , Astrology …..

Mình thì trước giờ chuyên viết các bài viết về technical Analysis nhưng theo kiểu rời rạc từng bài viết . Nay mình xin tạo topic này là nơi tổng hợp các bài viết từ basic về technical analysis lên tới các mức độ nâng cao và chuyên sâu để mọi người có thể hiểu hơn về môn khoa học nghệ thuật này

1. CÁC TRƯỜNG PHÁI PHÂN TÍCH

truong-phai-phan-tich

Đầu tư theo trường phái cơ bản :

truong-phai-phan-tich

Tâm lý hành vi ( Psychology Behavior )

truong-phai-phan-tich
Vòng tròn tâm lý đầu tư

Market cycle

truong-phai-phan-tich

Ví dụ về VNINDEX dưới góc độ Cycle – 4 pha dao động

truong-phai-phan-tich

Nhìn nhận các pha dài hơn của thị trường dưới góc độ chu kỳ :

truong-phai-phan-tich

Phân Tích Kỹ Thuật

truong-phai-phan-tich
  • PTKT nghiên cứu hành động của thị trường​
  • Chủ yếu sử dụng biểu đồ, với mục đích dự báo xu hướng giá trong tương lai
  • PTKT không cố gắng đo lường giá trị nội tại của giá

2. NỀN TẢNG GIÁ

truong-phai-phan-tich

BIỂU ĐỒ DÀI HẠN

truong-phai-phan-tich

BIỂU ĐỒ NGẮN HẠN

truong-phai-phan-tich

3. NỀN TẢNG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

  • Hành động thị trường phản ánh mọi thứ.
  • Giá di chuyển theo xu hướng.
  • Lịch sử sẽ tự động lặp lại.
  • Tất cả những yếu tố tác động đều đã được phản ánh vào trong giá

Vào thời điểm chuyển giao thế kỷ, lý thuyết Dow đã đặt nền tảng cho phân tích kỹ thuật hiện đại sau này . Trong số nhiều lý luận được ông đưa có ba điểm nổi bật :• Tất cả mọi hành động của thị trường đều phản ánh vào trong giá


• Biến động giá không hoàn toàn ngẫu nhiên
• “Cái gì sẽ xảy ra” quan trọng hơn so với “Tại sao”










Bình luận Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*